Politika privatnosti

Politika privatnosti

 

Poštujući Vašu privatnost i prepoznajući značaj zaštite podataka o ličnosti Preduzeće za proizvodnju i promet Waesche&Socks d.o.o. Bulevar Mihaila Pupina 141/151, 11070 Novi Beograd (u daljem tekstu: Waesche&Socks) Vas obaveštava o svojoj politici privatnosti, u vezi sa korišćenjem vebsajta www.textileria.rs (u daljem tekstu: Vebsajt) i vašim pravima, a sve u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) (u daljem tekstu: ZZPL).

Pristup Vebsajtu i njegovo pretraživanje je slobodno. Waesche&Socks od Vas ne zahteva da ostavite Vaše lične podatke, osim ukoliko ne budete tražili pružanje određenih usluga ponuđenih na Vebsajtu. Pristanak za lice koje nije sposobno za davanje pristanka daje njegov zakonski zastupnik ili staralac.

Lice koje prikuplja, obrađuje i koristi vaše lične podatke je Preduzeće za proizvodnju i promet Waesche&Socks d.o.o. iz Beograda.

Svrha prikupljanja, način korišćenja i vrsta podataka o ličnosti:

Waesche&Socks prikuplja Vaše lične podatke u svrhu pružanja usluga, ponuđenih na Vebsajtu, kao što su: kupovina proizvoda putem Vebsajta, praćenje porudžbina, e-marketing (slanje newsletter-a) i sl. Waesche&Socks se obavezuje i jemči da će u svakom konkretnom slučaju Vaše lične podatke obrađivati savesno, pošteno, uz primenu odgovarajućih mera zaštite u cilju sprečavanja neovlašćenog obelodanjivanja i zloupotrebe Vaših ličnih podataka, a u svemu u skladu sa ZZPL-om. Vaši lični podaci će se obrađivati do opoziva vašeg pristanka, nakon čega će svi vaši podaci biti trajno uništeni. U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, koja je napred bliže opisana, Waesche&Socks od Vas može tražiti da ostavite sledeće podatke: ime, prezime, korisničko ime, e-mail adresu, kućnu adresu, grad, poštanski broj, državu i broj telefona.

Osnov prikupljanja i obrade podataka o ličnosti: U napred navedenim slučajevima Waesche&Socks  prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke isključivo na osnovu vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka izražavate popunjavanjem posebno predviđenih formulara za usluge ponuđene na Vebsajtu i možete da ga opozovete u svako doba na način bliže opisan u narednoj rubrici.

Prava davaoca ličnih podataka u skladu sa ZZPL-om: U vezi sa obradom Vaših ličnih podataka imate sledeća prava: da zahtevate pristup podacima (uvid, obaveštenje i izdavanje kopije), ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka, kao i da opozovete pristanak za obradu vaših ličnih podataka, da budete obavešteni od strane Waesche&Socks o statusu vašeg zahteva, kao i pravo da uložite žalbu Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja. Pristanak za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka možete da opozovete u svako doba na jedan od sledecih načina: slanjem e-maila na adresu office@textileria.rs ili slanjem pisma poštom Waesche&Socks na adresu Bulevar Mihaila Pupina 141/151, 11070 Novi Beograd.

Ukoliko opozovete Vaš pristanak za obradu podataka o ličnosti Waesche&Socks je dužan da sve vaše podatke bez odlaganja trajno uništi, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema opoziva.

U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti imate pravo da pokrenete odgovarajući postupak protiv Waesche&Socks u skladu sa važećim propisima.

 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola I PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje processor platnih karitca, Banca Intesa ad, Beograd, pa se tako kompltni process naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.