Politika reklamacija

Povraćaj/Reklamacija

 

Saglasno Zakonu o zaštiti potrošača obaveštavamo Vas da reklamacije na robu kupljenu u našoj onlajn prodavnici možete izjaviti elektronski na e-mail adresu office@textileria.rs, ili poštom na našu adresu. Prilikom izjavljivanja reklamacije dužni ste da dostavite robu na koju se reklamacija odnosi, kao i račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini te robe (kopija računa, slip i sl.).

Po prijemu reklamacije izdaćemo vam pisanu potvrdu ili ćemo vas elektronskim putem obavestiti da potvrđujemo da smo primili vašu reklamaciju.

Najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju. Odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo vašem zahtevu u roku koji je dogovoren, dužni smo da vas o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavestimo i navedemo rok u kojem ćemo je rešiti, kao i da dobijemo Vašu saglasnost, što smo u obavezi da evidentiramo u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacije moguće je samo jednom.

Zakonska odgovornost zbog nesaobraznosti robe ugovoru

Obaveštavamo vas da je saglasno Zakonu Waesche&Socks d.o.o. odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Smatra se da je rizik prešao na potrošača trenutkom predaje robe potrošaču ili trećem licu koje on odredi.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Waesche&Socks d.o.o. je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru: ako odgovara opisu na sajtu onlajn prodavnice Textileria i ako ima svojstva robe koju je Waesche&Socks d.o.o. pokazao potrošaču kao uzorak ili model; ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Waesche&Socks d.o.o. ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora; ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste i ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Waesche&Socks d.o.o., proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Waesche&Socks d.o.o odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako: je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost Waesche&Socks d.o.o znao; se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, a potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača i ako je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Waesche&Socks d.o.o izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Waesche&Socks d.o.o je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja.

Waesche&Socks d.o.o ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove zamene, rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Waesche&Socks.

 

Obaveštenje o pravu na odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo do odustane od ugovora o kupovini robe kojim je kupio robu putem Vebsajta bez navođenja razloga zbog kojeg odustaje od ugovora i to u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, odnosno u državinu trećeg lica koje je potrošač odredio.

Ukoliko želite da odustanete od ugovora o kupovini robe koji je zaključen putem Vebsajta, to možete učiniti slanjem obrazca  Izjave o odustajanju: http://www.paragraf.rs/obrasci/Izjava_o_odustanku_od_ugovora_na_daljinu_ili_ugovora_koji_se_zakljucuje_izvan_poslovnih_prostorija_ID_3767.pdf  za odustanak od ugovora elektronski na e-mail adresu office@textileria.rs ili poštom na adresu Waesche&Socks d.o.o.

Ukoliko obrazac za odustanak od ugovora pošaljete elektronski na e-mail adresu office@textileria.rs Waesche&Socks d.o.o. će vas bez odlaganja pismenim putem obavestiti o prijemu obrasca.

Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Waesche&Socks d.o.o. i smatra se blagovremenom ako je poslata u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u vašu državinu, odnosno u državinu trećeg lica koje ste odredili. Istekom navedenog roka gubite pravo na odustajanje od ugovora.

U slučaju da odustanete od ugovora vi snosite troškove vraćanja robe i dužni ste da u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora pošaljete Waesche&Socks kupljenu robu.

Waesche&Socks d.o.o. je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio za robu, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac o odustanku od ugovora s tim da Waesche&Socks može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok ne dostavite dokaz da ste poslali robu Waesche&Socks d.o.o. u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je Waesche&Socks d.o.o. ponudio da sam preuzme robu.

Kupovinom proizvoda dajete izričitu saglasnost da se povraćaj uplate izvrši na  isti način na koji je uplata izvršena, gotovinski, uplatom na Vaš tekući račun ili uplatom na račun Vaše platne kartice kod banke.