Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

 

Molimo vas da pažljivo pročitate ove odredbe u kojima su navedeni uslovi koji regulišu pristup i korišćenje usluga na vebsajtu www.textileria.rs (u daljem tekstu: Vebsajt).

Vebsajt je postavljen i njime upravlja Preduzeće za proizvodnju i promet Waesche&Socks d.o.o. iz Beograda (u daljem tekstu: Waesche&Socks), a koristi se za predstavljanje poslovnih aktivnosti i proizvoda, prodaju proizvoda, kao i za pružanje usluga njegovim korisnicima.

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje vezano za korišćenje Vebsajta kontaktirajte nas na sledeće adrese:

Preduzeće za proizvodnju i promet Waesche&Socks d.o.o. Bulevar Mihaila Pupina 141/151, 117070 Novi Beograd, Republika Srbija

MB 20927593

PIB 108075869

Tel: 011/2130-784

e-mail: office@textileria.rs

Pristupanjem vebsajtu ili njegovim korišćenjem Vi pristajete da postupate u skladu sa ovde navedenim odredbama, koje s vremena na vreme mogu biti ažurirane i u takvom obliku postavljene na Vebsajt. Waesche&Socks zadržava pravo da promeni ovde navedene uslove korišćenja vebsajta bez bilo kakvog obaveštenja. Pristup Vebsajtu posle takve promene smatraće se kao bezuslovno prihvatanje novih uslova.

Vebsajt može sadržati linkove putem kojih možete pristupiti na druge vebsajtove. Waesche&Socks nema nikakvu kontrolu sadržaja na vebsajtovima kojima se može pristupiti putem Vebsajta i ne može biti odgovoran za bilko kakvu štetu ili gubitak koju korisnik pretrpi njegovim korišćenjem.

Korisnici treba da imaju na umu da sve što vide na Vebsajtu je zaštićeno i da ne sme da se koristi osim u skladu sa ovim odredbama. Ukoliko ne želite da budete obavezani ovim odredbama, molimo vas da ne koristite Vebsajt.

Odricanje od odgovornosti

Sadržaji na Vebsajtu potiču iz različitih izvora i iz tih razloga oni mogu sadržati tehničke nepreciznosti ili štamparske greške. Waesche&Socks ulaže napore da podaci na Vebsajtu budu tačni i precizni. Waesche&Socks  ne preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treća lica pretrpe pristupom i pretragom Vebsajta. Waesche&Socks se ni u kom slučaju neće smatrati odgovorim za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi zbog nemogućnosti da se izvrši bilo koja usluga koju nudi Vebsajt.

Waesche&Socks može prekinuti u svakom trenutku pristup Vebsajtu zbog njegovog održavanja, obezbeđenja ili bilo kog drugog tehničkog razloga i iz navedenih razloga neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju pretrpi korisnik. Waesche&Socks takođe može zabraniti pristup korisniku ako oceni da ja način njegovog korišćenja Vebsajta suprotan ovim odredbama, važećim zakonima ili se njegovim postupanjem povređuju bilo koja prava Waesche&Socks ili trećih lica.

Ove odredbe ni na koji način ne isključuju prava korisnika koja su utvrđena zakonom.

Zaštićeni znakovi

Jockey®, Burlington®, Textileria® kao i svi drugi žigovi, ilustracije, fotografije, grafizmi i slike koje se nalaze na Vebsajtu su u vlasništvu Waesche&Socks ili trećih lica koji su Waesche&Socks dali licencu ili pravo za njihovo korišćenje. Nije dozvoljena bilo kakva potpuna ili delimična reprodukcija, distribucija ili izmena navedenog sadržaja sa Vebsajta i svako postupanje suprotno navedenom predstavlja kršenje zakona.

Primenljivo pravo

Sadržaj na Vebsajtu kao i prava i obaveze nastale po osnovu kupovine proizvoda putem Vebsajta regulišu se zakonima Republike Srbije.

KUPOVINA PROIZVODA

Prezentacija proizvoda na sajtu www.textileria.rs predstavlja ponudu za kupovinu proizvoda. Roba koja se prodaje putem Vebsajta poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom i deklaracijom.

Pritiskom na dugme "kupi" na zadnjem koraku postupka naručivanja Vi ste izdali obavezujući nalog za kupovinu i obavezali ste se da izvršite plaćanje. Posle navedenog u najkraćem mogućem roku narudžbenica će biti kreirana i odmah će vam biti poslat e-mail koji sadrži sve elemente vaše narudžbenice.

Ugovorna strana sa kojom ste zaključili ugovor je:

Preduzeće za proizvodnju i promet Waesche&Socks d.o.o., Bulevar Mihaila Pupina 141/151, 11070 Novi Beograd Republika Srbija.

Stupanjem u ugovorni odnos sa Waesche&Socks ostvarujete sva potrošačka prava predviđena Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon) (u daljem tekstu: Zakon) koja uključuju i pravo na vansudsko rešavanje eventualnog spora povodom ugovora o kupovini robe.

Cena robe i troškovi dostave

Prodajna cena robe je naznačena uz svaki artikal.

Za sve porudžbine preko 8.000 RSD dostava je besplatna. Ukoliko je vrednost porudžbine manja od 8.000 RSD trošak dostave iznosi 500 RSD.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charge for, is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian  National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

 

Refundacija u slučaju plaćanja platnom karticom

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Waesche&Socks je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC I Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 

Povraćaj/Reklamacija

 

Saglasno Zakonu o zaštiti potrošača obaveštavamo Vas da reklamacije na robu kupljenu u našoj onlajn prodavnici možete izjaviti elektronski na imejl adresu office@textileria.rs, ili poštom na našu adresu. Prilikom izjavljivanja reklamacije dužni ste da dostavite robu na koju se reklamacija odnosi, kao i račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini te robe (kopija računa, slip i sl.).

Po prijemu reklamacije izdaćemo vam pisanu potvrdu ili ćemo vas elektronskim putem obavestiti da potvrđujemo da smo primili vašu reklamaciju.

Najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovorićemo vam na izjavljenu reklamaciju. Odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo vašem zahtevu u roku koji je dogovoren, dužni smo da vas o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavestimo i navedemo rok u kojem ćemo je rešiti, kao i da dobijemo vašu saglasnost, što smo u obavezi da evidentiramo u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacije moguće je samo jednom.

Zakonska odgovornost zbog nesaobraznosti robe ugovoru

Obaveštavamo vas da je saglasno Zakonu Waesche&Socks d.o.o. odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Smatra se da je rizik prešao na potrošača trenutkom predaje robe potrošaču ili trećem licu koje on odredi.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Waesche&Socks d.o.o. je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru: ako odgovara opisu na sajtu onlajn prodavnice Textileria i ako ima svojstva robe koju je Waesche&Socks d.o.o. pokazao potrošaču kao uzorak ili model; ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Waesche&Socks d.o.o. ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora; ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste i ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Waesche&Socks d.o.o., proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Waesche&Socks d.o.o odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako: je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost Waesche&Socks d.o.o znao; se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, a potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača i ako je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Waesche&Socks d.o.o izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Waesche&Socks d.o.o je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja.

Waesche&Socks d.o.o ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove zamene, rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Waesche&Socks.

 

Obaveštenje o pravu na odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo do odustane od ugovora o kupovini robe kojim je kupio robu putem Vebsajta bez navođenja razloga zbog kojeg odustaje od ugovora i to u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, odnosno u državinu trećeg lica koje je potrošač odredio.

Ukoliko želite da odustanete od ugovora o kupovini robe koji je zaključen putem Vebsajta, to možete učiniti slanjem obrazca  Izjave o odustajanju: http://www.paragraf.rs/obrasci/Izjava_o_odustanku_od_ugovora_na_daljinu_ili_ugovora_koji_se_zakljucuje_izvan_poslovnih_prostorija_ID_3767.pdf  za odustanak od ugovora elektronski na e-mail adresu office@textileria.rs ili poštom na adresu Waesche&Socks d.o.o.

Ukoliko obrazac za odustanak od ugovora pošaljete elektronski na e-mail adresu office@textileria.rs, Waesche&Socks d.o.o. će vas bez odlaganja pismenim putem obavestiti o prijemu obrasca.

Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Waesche&Socks d.o.o. i smatra se blagovremenom ako je poslata u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u vašu državinu, odnosno u državinu trećeg lica koje ste odredili. Istekom navedenog roka gubite pravo na odustajanje od ugovora.

U slučaju da odustanete od ugovora vi snosite troškove vraćanja robe i dužni ste da u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora pošaljete Waesche&Socks kupljenu robu.

Waesche&Socks d.o.o. je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio za robu, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac o odustanku od ugovora s tim da Waesche&Socks može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok ne dostavite dokaz da ste poslali robu Waesche&Socks d.o.o. u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je Waesche&Socks d.o.o. ponudio da sam preuzme robu.

Kupovinom proizvoda dajete izričitu saglasnost da se povraćaj uplate izvrši na  isti način na koji je uplata izvršena, gotovinski, uplatom na Vaš tekući račun ili uplatom na račun Vaše platne kartice kod banke.

 

Politika privatnosti

 

Poštujući Vašu privatnost i prepoznajući značaj zaštite podataka o ličnosti Preduzeće za proizvodnju i promet Waesche&Socks d.o.o. Bulevar Mihaila Pupina 141/151, 11070 Novi Beograd (u daljem tekstu: Waesche&Socks) Vas obaveštava o svojoj politici privatnosti, u vezi sa korišćenjem vebsajta www.textileria.rs (u daljem tekstu: Vebsajt) i vašim pravima, a sve u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) (u daljem tekstu: ZZPL).

Pristup Vebsajtu i njegovo pretraživanje je slobodno. Waesche&Socks od Vas ne zahteva da ostavite Vaše lične podatke, osim ukoliko ne budete tražili pružanje određenih usluga ponuđenih na Vebsajtu. Pristanak za lice koje nije sposobno za davanje pristanka daje njegov zakonski zastupnik ili staralac.

Lice koje prikuplja, obrađuje i koristi vaše lične podatke je Preduzeće za proizvodnju i promet Waesche&Socks d.o.o. iz Beograda.

Svrha prikupljanja, način korišćenja i vrsta podataka o ličnosti:

Waesche&Socks prikuplja Vaše lične podatke u svrhu pružanja usluga, ponuđenih na Vebsajtu, kao što su: kupovina proizvoda putem Vebsajta, praćenje porudžbina, e-marketing (slanje newsletter-a) i sl. Waesche&Socks se obavezuje i jemči da će u svakom konkretnom slučaju Vaše lične podatke obrađivati savesno, pošteno, uz primenu odgovarajućih mera zaštite u cilju sprečavanja neovlašćenog obelodanjivanja i zloupotrebe Vaših ličnih podataka, a u svemu u skladu sa ZZPL-om. Vaši lični podaci će se obrađivati do opoziva vašeg pristanka, nakon čega će svi vaši podaci biti trajno uništeni. U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, koja je napred bliže opisana, Waesche&Socks od Vas može tražiti da ostavite sledeće podatke: ime, prezime, korisničko ime, e-mail adresu, kućnu adresu, grad, poštanski broj, državu i broj telefona.

Osnov prikupljanja i obrade podataka o ličnosti: U napred navedenim slučajevima Waesche&Socks  prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke isključivo na osnovu vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka izražavate popunjavanjem posebno predviđenih formulara za usluge ponuđene na Vebsajtu i možete da ga opozovete u svako doba na način bliže opisan u narednoj rubrici.

Prava davaoca ličnih podataka u skladu sa ZZPL-om: U vezi sa obradom Vaših ličnih podataka imate sledeća prava: da zahtevate pristup podacima (uvid, obaveštenje i izdavanje kopije), ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka, kao i da opozovete pristanak za obradu vaših ličnih podataka, da budete obavešteni od strane Waesche&Socks o statusu vašeg zahteva, kao i pravo da uložite žalbu Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja. Pristanak za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka možete da opozovete u svako doba na jedan od sledecih načina: slanjem e-maila na adresu office@textileria.rs ili slanjem pisma poštom Waesche&Socks na adresu Bulevar Mihaila Pupina 141/151, 11070 Novi Beograd.

Ukoliko opozovete Vaš pristanak za obradu podataka o ličnosti Waesche&Socks je dužan da sve vaše podatke bez odlaganja trajno uništi, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema opoziva.

U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti imate pravo da pokrenete odgovarajući postupak protiv Waesche&Socks u skladu sa važećim propisima.

 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola I PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje processor platnih karitca, Banca Intesa ad, Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.